Shirataki - Jozen Mizunogotoshi, Junmai - Niigata

Earthy & savoury - chilled