Shirataki - Jozen Mizunogotoshi, Junmai Ginjo - Niigata

Fruity & refreshing - chilled