Shirataki - Jyukusei (1 year matured) no Jozen Mizunogotoshi, Junmai Ginjo - Niigata

Complex & smooth - chilled